Za područje
  Najveći izbor bazenske opreme u Hrvatskoj

  Izvedbeni projekt i glavni projekt za građevinsku dozvolu

  Članak je pregledalo čak 5675+ korisnika
  Hitnost Projekta za dobijanje građevinske dozvole je neizbježna, bez nje ne možemo dobiti odgovarajuću dozvolu za gradnju. Mnogi investitori nisu svjesni koliko je neophodan i Projekt za izvođenje. Osim toga, da je zakonom predviđen, njegova se točnost provjerava i na samom gradilištu, bez njega, ne možemo početi s gradnjom.
  Stručni članak 5675
  Projekt za izvođenje je osnova za gradnju

  Vrste projekata prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

  Projekti se u smislu Zakona razvrstavaju prema namjeni i razini razrade na:
  1. glavni projekt
  2. izvedbeni projekt
  3. tipski projekt
  4. projekt uklanjanja građevine.

  Glavni projekt za građevinsku dozvolu

  Kao što i samo ime govori, glavni projekt je potreban za dobivanje građevinske dozvole. Prema Zakonu o gradnji glavni projekt je skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građevine i dokazuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu te drugih propisanih i određenih zahtjeva i uvjeta.

  Glavni projekt se sastoji od (ovisno o vrsti građevine):
  1. arhitektonski projekt
  2. građevinski projekt (konstrukcija, prometnice, vodovod i odvodnja)
  3. elektrotehnički projekt (jaka i slaba struja, gromobran, videonadzor...)
  4. strojarski projekt (grijanje, hlađenje, ventilacija).
  Svaki od ovih projekata koji su sastavni dio glavnog projekta se uvezuje u svoje mape.

  Prva mapa (ili vodeća mapa) glavnog projekta (to je najčešće arhitektonski projekt) sadrži:
  1. izjavu projektanta i glavnog projektanta da je glavni projekt izrađen u skladu s lokacijskom dozvolom
  2. izjavu projektanta i glavnog projektanta da je glavni projekt izrađen u skladu s prostornim planom
  3. prikaz svih primijenjenih mjera zaštite od požara u svim dijelovima glavnog projekta za građevinu razvrstanu u 1., 2.a ili 2.b skupinu građevina za koju se prema posebnom propisu utvrđuju posebni uvjeti zaštite od požara, a koji prikaz potpisuje glavni projektant
  4. druge dijelove propisane Zakonom o gradnji i Pravilnikom o obaveznom sadržaju i opremanju projekata građevina.

  Prva mapa (ili vodeća mapa) glavnog projekta za građevinsku dozvolu (to je najčešće arhitektonski projekt) kojom se određuje oblik i veličina građevne čestice i smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici dodatno sadrži:
  1. geodetsku situaciju stvarnog stanja terena u položajnom i visinskom smislu koja je sastavni dio geodetskog elaborata
  2. potvrdu katastarskog ureda da je geodetski elaborat predan na pregled i potvrđivanje
  3. geodetsku situaciju građevne čestice i smještaj jedne ili više građevina na toj čestici u položajnom i visinskom smislu
  4. popis koordinata lomnih točaka građevne čestice i jedne ili više građevina na toj čestici predan i izrađen u GML formatu i
  5. potvrdu katastarskog ureda o rezervaciji broja nove građevne čestice ako se građevinskom dozvolom određuje novi oblik ili veličina građevne čestice.

  Izradi glavnog projekta, odnosno pojedinih projekata od kojih se sastoji, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, ako je to propisano posebnim zakonom ili ako je potrebno, prethodi izrada:
  1. krajobraznog elaborata
  2. geomehaničkog elaborata
  3. prometnog elaborata
  4. elaborat racionalne uporabe energije i toplinske zaštite u zgradama
  5. elaborata tehničko-tehnološkog rješenja
  6. elaborata zaštite na radu
  7. elaborata zaštite od buke
  8. konzervatorskog elaborata
  9. drugog potrebnog elaborata.

  Izvedbeni projekt

  Na žalost, izvedbeni projekt više nije obavezan prema Zakonu o gradnji. Komore arhitekata i inženjera se bore da izrada izvedbenog projekta bude obavezna jer izvedbeni projekt sadrži detalnije i preciznije nacrte od glavnog projekta koji daje samo tehničko rješenje i dokazuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu.

  Prema Zakonu o gradnji:
  1. izvedbenim projektom razrađuje se tehničko rješenje dano glavnim projektom
  2. izvedbeni projekt ne smije biti izrađen protivno glavnom projektu
  3. izvedbeni projekt se izrađuje:
    - za građenje građevina 1. skupine (građevine koje se planiraju Državnim planom prostornog razvoja)
    - ako su to investitor i izvođač ugovorili ugovorom o građenju.

  Savjet stručnjaka iz tvrtke GEO OPTIMA d.o.o.

  1. Što sve nudi poduzeće GEO OPTIMA d.o.o.?

  GEO OPTIMA d.o.o. je društvo s ograničenom odgovornošću za geodetske usluge. Osnovne djelatnosti kojima se bavimo su inženjerska geodezija, geodetsko-katastarski poslovi, poslovi etažiranja, vođenje i upravljanje projektima izrade geodetske dokumentacije za potrebe gradnje, izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata.

  2. Koju specifičnost biste izdvojili u svom poslu?

  Uz ostale inženjerske zadatke i poslove, posebno puno truda i stručnih sposobnosti ulažemo u izradu analiza i podloga za rješavanje imovinsko pravnih odnosa u ranoj fazi planiranja investicije. Kako bi se što objektivnije dobio uvid u mogućnosti provedbe projekta u vremenskom okviru, često je potrebno izraditi analizu imovinsko pravnih odnosa i zemljišnoknjižnih podataka za lokaciju planirane investicije. Svojim radom nastojimo doprinijeti kvalitetnom i ispravnom odlučivanju u ranoj fazi investicije, kako ne bi došlo do neželjenih situacija u kasnijoj fazi realizacije i neželjenih gubitaka vremena i resursa zbog nedovoljne informiranosti o lokaciji investicije. 

  3. Koja je zapravo uloga geodeta u gradnji?

  Ovlašteni inženjer geodezije kao suradnik na projektu sudjeluje od početka do samoga kraja. Moglo bi se reći da nakon investitora, geodet je osoba koja sudjeluje u gotovo svim fazama projekta, od analize lokacije, preko izmjere i izrade potrebne dokumentacije, pa do praćenja izvođenja i uknjižbe gotovog objekta u zemljišnoknjižne evidencije. Kvalitetan rad i praćenje projekta od strane stručnog i savjesnog geodete često se očituje u tome da „olakša život" svim ostalim sudionicima u projektu i gradnji. Geodet često komunicira sa arhitektom, građevinarom, susjedima, državnim institucijama, bankom, odvjetnikom i ostalim sudionicima te svakom od njih ustupa potrebnu dokumentaciju, podatak, informaciju, često savjet ili uputu i brojne ostale usluge kako bi realizacija projekta bila što povezanija i jednostavnija. Novi zakon o gradnji (»NN«, 39/19.) definira ulogu geodeta na jednoj sasvim novoj razini, kao svojevrsni servis usluga i relevantnih prostornih podataka kako bi se cijeli postupak projektiranja i gradnje što lakše odvijao u modernom digitalnom okruženju (eDOZVOLA). Takva uloga geodeta doprinosi transparentnijem i učinkovitijem upravljanju sve složenijih i zahtjevnijih projekata, pogotovo u smislu financiranja po modelu europskih sredstava gdje su kvaliteta izrađene dokumentacije i uredna provedba projekta imperativ svakog postupka.

  gosp. Matko Borić, ovlašteni inženjer geodezije, GEO OPTIMA d.o.o.

  Stručni članak 5675
  Autor: eMajstor.hr

  Da li Vam je članak bio koristan?


  Ideje za uredan dom

  Magazin sa svježim idejama i savjetima naših autora za uređenje doma.

  TRAŽITE DOBRE IZVOĐAČE ZA PODRUČJE GRAĐEVINSKA DOZVOLA?

  CROATIA
  CROATIA
  EMAJSTOR.HR

  Pijavišće 17g
  10000 Zagreb

  00385 99 3317 311

  © 2022 Daibau | Sva prava zadržana