Za područje
  Heroji se ne rađaju, već to postaju!

  Pravo na reklamaciju za građevinske i obrtničke radove

  Izgradnja, obnova ili jednostavno održavanje kuće ili stana je značajan financijski zalogaj, imajući u vidu da su građevinski radovi povezani i s drugim rizicima pri izgradnji. Što se događa ako izvođač nije dobro obavio svoj posao? Kako smo u tom slučaju zaštićeni i kome se možemo obratiti kada se nešto pokvari ili kada nešto nije urađeno kako treba?
  Stručni članak 59
  pravo na reklamaciju za gradjevinske radove
  Imamo 968 izvođača za područje Građevinski radovi:

  1. Reklamacija: izvođač radova s tvrtkom ili lokalni majstor?

  1.1. Rad na crno i reklamacije

  Teško je danas pronaći dobrog, povoljnog i korektnog izvođača. Stoga i ne čudi što se većina u potrazi za majstorom prvo obraća preporukama svojih prijatelja ili ih traže preko foruma ili drugih izvora informacija. Preporuke nas često vode do lokalnih majstora, poznanika ili prijatelja. Kada prikupljamo ponude za svoj projekt, upravo nam ti lokalni majstori obično daju daleko najnižu cijenu. Iako je ideja o uštedi novca uvijek primamljiva, nemojte nasjedati na takve ponude. Oni koji rade na crno nemaju organizirano osiguranje, najčešće ne vode računa o zaštiti na radu i često svoj posao obavljaju nestručno.

  1.2. Registrirana djelatnost

  Ako posao obavlja pojedinac koji nema registriranu djelatnost, onda on taj posao obavlja na crno. To vrijedi i ako pojedinac ima otvoreno poduzeće, ali ne za djelatnost ili uslugu koju je pružio. Primjer za to je samostalni poduzetnik koji je registriran za automehaničarske popravke, ali ne i za građevinske radove, iako je izvrstan građevinar s iskustvom.

  Rad na crno definiran je Zakonom o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti. Zakonom su propisane novčane kazne od 20.000,00 do 50.000,00 kn, kako za osobu koja je izvela radove tako i za naručitelja koji je omogućio te radove. Međutim, ne riskirate samo kazne. Ako krovopokrivač koji je radio na crno padne s krova, možete se suočiti s vrlo visokim odštetnim zahtjevom. Osim toga lišeni ste i svake mogućnost ostvarivanja jamstva ili reklamacije na nedostatke.

  Stoga vam toplo savjetujemo da izbjegavate rad na crno. Iako je to možda jeftina opcija, ako nešto pođe po zlu, može vas na kraju stajati puno više nego da posao nije obavljen na crno.

  Pri odabiru izvođača trebate obratiti pozornost na to je li odabrani majstor pravna osoba koja ima registriranu djelatnost za obavljanje radova koji su vama potrebni. To znači da mora imati otvoreno poduzeće, dopunsku djelatnost ili mora djelovati kao samostalni poduzetnik.

  2. Reklamacija s računom ili bez?

  Kod nas se, posebno za manje radove, naručitelji često odlučuju raditi bez računa, čak i kada izvođač ima registriranu tvrtku. Kod zamjene parketa, bojenja ili čak izrade fasade često nas uvjeri niža cijena ponuditelja, koji predlaže radove bez računa. Čak i ako nismo od početka odlučili raditi bez računa, izvođač nam može predložiti da barem dio platimo u gotovini.

  Na taj način možemo uštedjeti određenu svotu novca, što je dobro, sve dok se, naravno, ne pojave problemi. Sam prijedlog izvođača da radove izvede bez računa svjedoči o njegovoj neprofesionalnosti i može biti nagovještaj za kasnije probleme.

  Račun je dokaz o pruženoj usluzi i nužan dokument koji nije samo obavezan prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, već je važan i za ostvarivanje jamstva ili reklamacije. Stoga uvijek tražite račun koji mora biti u skladu s ponudom ili ugovorom o izgradnji. Nikada nemojte plaćati predujmove a da prethodno niste sklopili ugovor i regulirali međusobne odnose. Može vam se dogoditi da se nakon uplate predujma izvođač više ne pojavi na gradilištu.

  Bez računa reklamacija nije moguća, odnosno prepuštena je dobroj volji izvođača, a s pravne strane nema valjanost.
  Izvođači radova
  Preporučujemo da s izvođačima sklopite građevinski ugovor, da vam izdaju račun za pruženu uslugu, u protivnom ćete teže dokazati reklamaciju za loše radove.

  3. Ponuda i građevinski ugovor

  3.1. Precizna ponuda izvođača

  Prije nego se odlučimo za realizaciju I naručivanje projekta, trebamo znati koje radove želimo naručiti, koliko novca imamo na raspolaganju i koliko nam se žuri. Takve formalnosti nisu potrebne za manje projekte i brze popravke, ali kada planiramo radove koji će uključivati veća financijska ulaganja, dobro je da se unaprijed pripremimo. Izvođači će vam puno lakše dati precizniju ponudu ako fotografirate i izmjerite postojeće stanje, navedete količine, kvadraturu i jasno napišete što želite da vam napravi. Samo uz precizan opis možete od izvođača očekivati odgovarajuću ponudu.

  Ako se radi o izgradnji kuće, adaptaciji stana ili drugim većim projektima, nužno je da arhitekt ili projektant napravi popis građevinsko-obrtničkih radova i točno definira sve potrebne radove i količinu materijala.

  3.2. Približna procjena troškova

  Mnogi će izvođači tvrditi da odoka mogu procijeniti cijenu radova ili će reći da nema smisla gubiti vrijeme s ponudom. Može se čak dogoditi da vas uvjeri da s radovima započnete što prije, a onda će na vaše iznenađenje, usmeno dogovorena cijena naglo porasti kada vam izda prvi račun.

  4. Sastav ponude

  Strukturirana ponuda je dokaz ozbiljnosti i profesionalnosti obrtnika. Preporučujemo da zatražite ponudu koja je podijeljena na pojedinačne stavke za izvedene radove. Ne zaboravite na eventualni odvoz materijala i čišćenje objekta nakon završetka radova, što izvođači često znaju preskočiti.

  Bitne komponente ponude su:

  - naziv izvođača

  - ime naručitelja

  - broj ponude

  - datum i rok valjanosti ponude

  - popis radova i materijala s cijenama

  - rokovi plaćanja i uvjeti plaćanja

  - pečat i potpis izvođača

  5. Građevinski ugovor

  5.1. Što je građevinski ugovor?

  Za manje projekte dovoljna je dobro pripremljena ponuda koju potpisujemo kao naručitelj te potvrda o uplati avansa, ako je on bio predmet dogovora. Osobito je kod većih projekata, poput izgradnje kuće ili adaptacije stana, nužan ugovor o izgradnji, kojim se precizno reguliraju odnosi između naručitelja i izvođača radova. Ugovorom se izvođač obvezuje da će izvršiti određeni skup usluga u određenom roku po ugovorenoj cijeni, dok se naručitelj obvezuje da će za pružene usluge izvođaču platiti određeni iznos. Osim toga, u ugovorom o izgradnji možemo definirati i druge detalje koji štite nas kao naručitelja, ali i izvođača.

  5.2. Sadržaj građevinskog ugovora

  Ugovor mora biti sklopljen u pisanom obliku i ispunjen je tek kada su njime definirani građevinski radovi dovršeni.

  Bitni elementi klasičnog ugovora za izgradnju kuće su:

   - naziv izvođača i naziv naručitelja

  - predmet ugovora i definiranje dodatnih radova

  - definiranje projektne dokumentacije, popis građevinsko-obrtničkih radova

  - ugovorna cijena

  - obračun radova i izdavanje privremenih situacija

  - rokovi i način plaćanja

  - obveze izvođača i naručitelja

  - rokovi izvršenja ugovora s početkom rada i definiranjem kašnjenja

  - ugovorne kazne za kašnjenje

  - prijam radova i završni obračun, otklanjanje grešaka

  - jamstvo i jamstveni rokovi

  - ostali članovi bitni za poslovne ugovore.

  Pukotina u zidu
  Pukotina u zidu vrlo je očit nedostatak, koji se često tek kasnije primijeti.

  6. Reklamacija: što učiniti kada nešto pođe po zlu?

  6.1. Evidencije pogrešaka i upozorenje o pogreškama

  Dok sve ide kako smo zamislili, nema problema. Izvođač je dužan izvršiti zanatske i građevinske radove stručno, prema konkretnom projektu ili u skladu s danom ponudom i važećim normativima i standardima. Unatoč tome, pogreške ili nedosljednosti često se pojavljuju. Naša je dužnost da o pogreškama ili nedostacima obavijestimo izvođača radova. Na pogreške ili nedostatke može se ukazati već tijekom realizacije projekta, ali se one mogu pojaviti i nakon preuzimanja objekta te dugo nakon završetka radova. Ovisno o vremenu konstatiranja nedostataka od provedbe do uočavanja pogreške, nedostatke možemo podijeliti na očite nedostatke, skrivene nedostatke i nedostatke u solidnosti građevine, koji su definirani Obligacijskim zakonom. Kao kupca stana ili kuće štiti vas odgovarajući zakon, u slučaju pogreške u radu izvođača to je Obligacijski zakon.

  6.2. Očiti nedostaci i njihova reklamacija

  Ako ste već tijekom provedbe projekta primijetili pogreške ili nepodudarnosti, radi se o očitim pogreškama. Očita pogreška može biti nepravilno postavljen zid u novogradnji, pretanka izolacija, ispucala žbuka ili druge nepravilnosti koje su uočljive na licu mjesta. To su greške koje se moraju odmah ispraviti, jer ako se ne otklone, kuća kao cjelina u većem broju slučajeva uopće neće kasnije funkcionirati. Naša je dužnost odmah obavijestiti izvođača. Ako ste kupili stan, prodavatelj je dužan o svom trošku otkloniti nedostatke na vaš pismeni zahtjev. Očitu pogrešku također mora ispraviti izvođač radova. Zahtjev za otklanjanjem očitog nedostatka morate podnijeti pisanim putem, a preporučujemo i fotografiranje stanja i usporedbu s nacrtom na kojem se jasno vidi da se radi o građevinskoj pogrešci.

  Ako izvođač ne pristane ispraviti pogreške, imate pravo tužiti izvođača.

  6.3. Reklamacija na manje očite pogreške

  Druga vrsta pogrešaka su manje očite pogreške. Riječ je o nedostacima koji tehnički funkcioniraju, ali nisu izvedeni sukladno PZI planu i vašim specifikacijama. To uključuje drukčiju provedbu detalja od onih navedenih u PZI-ju, bilo da se radi o estetskoj ili tehničkoj provedbi. Ako je izvođač postavio sjenilo drukčije nego što ste se dogovorili i kako navodi PZI, imate pravo reklamirati montažu, čak i ako sjenilo inače radi besprijekorno. Izvođač mora zadovoljiti sve vaše zahtjeve u pogledu estetike, načina i materijala ugradnje i sl. Nije dovoljno samo da nešto radi.

  Preporučujemo da pomno pratite tijek radova i po potrebi fotografirate završeno, a svi dogovori o očekivanoj kvaliteti, datumima i cijeni usluge moraju biti u pisanom obliku. Dogovori postignuti putem e-maila vrijede kao dokaz o dogovoru. Ako se radi o zahtjevnijem poslu ili očekujete netipičnu provedbu s nadstandardnim i posebnim detaljima, morate izvođaču e-mailom poslati detaljne upute, skice, referentne primjere provedbe koju očekujete. Na taj način ćete imati dokaz da je izvođač bio upoznat s očekivanom kvalitetom i težinom posla, a ako radovi nisu izvedeni u skladu s poslanim kriterijima, možete mu podnijeti reklamaciju. To vrijedi i ako je usluga tehnički ispravno obavljena, ali ne u skladu s vašim očekivanjima (npr. s različitim detaljima, materijalima).

  Ako izvođač tvrdi da je neki detalj ili način provedbe morao korigirati jer iz određenih razloga planirana provedba nije bila moguća, dužan vas je na to unaprijed upozori. U tom slučaju morate zajedno s izvođačem pronaći rješenje koje je moguće i s tehničkog i s estetskog gledišta. Izvođač ni u kojem slučaju ne smije sam, odnosno bez vaše pismene suglasnosti korigirati detalje i na licu mjesta odlučiti o drukčijoj provedbi jer ćete u tom slučaju vi imati pravo na reklamaciju!

  6.4. Jamstvo za skrivene nedostatke

  Neke se pogreške ne mogu prepoznati na prvi pogled tijekom samog preuzimanja objekta. Mnoge nedosljednosti u gradnji mogu se pojaviti tek s vremenom. To se osobito odnosi na vitalne dijelove zgrade, ako dođe do prokišnjavanje krova, natapanja fasade, pogrešaka u instalacijama ili je hidroizolacija loše ugrađena. Ako dođe do takvih pogrešaka, trebate brzo reagirati. Izvođača ili prodavatelja trebate obavijestiti čim otkrijete nedostatak, pisanim putem. U roku mjesec dana prodavatelj mora dostaviti obavijest o uzrocima pogreške i na koji načinu će je otkloniti. Međutim, ako je nedostatak takav da otežava upotrebu nekretnine ili je ugrožava, primjerice puknuta vodovodna cijev, izvođač mora nedostatak odmah otkloniti.

  6.5. 10-godišnje jamstvo za pogreške u solidnosti gradnje

  Najozbiljniji nedostaci koji se mogu pojaviti na objektu su pogreške u solidnosti objekta. Riječ je o nedostacima koji ugrožavaju čvrstoću i funkcionalnost objekta te onemogućuju njegovo stanovanje i upotrebu. Ako se na zidu pojave pukotine zbog neravnomjernog slijeganja kuće, ako krov prokišnjava i natapa konstrukciju ili zbog loše hidroizolacije dolazi do prodora vode u podrum, takve se pogreške smatraju pogreškama u solidnosti gradnje. Izvođač je odgovoran za takve pogreške i dužan ih je otkloniti. Garancije i jamstva definirani su ugovorom o izgradnji, ali se ta odgovornost njime ne može isključiti. To znači da ispravak skrivenih nedostataka možete zatražiti deset godina nakon kupnje ili pružene usluge.

  6.6. Jamstva proizvođača i njihovo priznavanje

  Jedno su pogreške nastale radom izvođača, a drugo garancija proizvođača na svoje proizvode. Proizvođači fasadnih sustava, krovnih sustava, hidroizolacija i drugih vitalnih građevinskih sklopova mogu ponuditi i do nekoliko desetljeća jamstva na kvalitetu svojih proizvoda.

  Tvrtke za kontaktne fasade nude jamstvo od 10 pa čak do 25 godina, dok krovni sustavi obično imaju jamstvo između 15 i 40 godina.

  Da biste ostvarili pravo na jamstvo, trebate znati da su krov i fasada jedinstveni sustav. To znači da izvođač ne smije pojedine elemente zamijeniti drugima. Završnu žbuku fasadnog sustava jednog proizvođača nije moguće zamijeniti jeftinom žbukom drugog proizvođača. Ne samo da ćete riskirati kvalitetu ugradnje, već će proizvođači odbiti vaš zahtjev za priznavanje garancije. Za pravo na garanciju potrebno vam je:

  - račun koji dokazuje kupnju svih elemenata koji su dio fasadnog sustava, krova i sl.

  - preslika garancijskog lista

  - informacije o projektu i lokaciji.

  Račun i kopiju garancijskih listova morate dobiti odmah nakon pružene usluge, stoga ne zaboravite na ova dva dokumenta!
  Stručni članak 59
  Autor: eMajstor.hr
  Imamo 968 izvođača za područje Građevinski radovi:

  Da li Vam je članak bio koristan?


  Ideje za uredan dom

  Magazin sa svježim idejama i savjetima naših autora za uređenje doma.

  Imamo 968 izvođača za područje Građevinski radovi:

  Besplatna usluga
  Tražimo lokalno
  Bez provizija
  Imamo 968 izvođača za područje Građevinski radovi
  9.8
  0

  MILENA GRADNJA d.o.o.


  9.4
  0

  HM PATRIA d.o.o.


  10
  13

  BILIĆ GRADNJA d.o.o.


  9.7
  0

  TOMISLAV-ZAGREB d.o.o.


  Tražite dobre izvođače za područje GRAĐEVINSKI RADOVI?