Za područje

  Geodeti i geodetske usluge te njihove okvirne cijene

  Članak je pregledalo čak 39295+ korisnika
  Geodet je obično prvi s kim se susrećete kada počinjete s gradnjom kuće. Prije nego arhitekt počne s izradom nacrta i pripremom dokumentacije, trebate geodetski snimak. Iz geodetskog snimka vide se sve prirodne, kao i izgrađene, već postojeće strukture na vašem zemljištu. Uz to, geodet obavlja i niz drugih usluga, kao što je npr. kolčenje objekta, uređivanje međa, parceliranje i mnogo toga još. Neki od najčešćih postupaka opisani su u donjim stavkama.
  Stručni članak 39295
  omiljen
  geodetsko snimanje
  Imamo 228 izvođača za područje Geodet, geodetske usluge:

  Geodetski snimak

  Geodetski nacrt odnosno snimak obuhvaća sve već postojeće fizičke strukture na određenom dijelu zemljišne površine. Crtan je, naravno, u umanjenom mjerilu. Iz snimka se vide podaci o reljefu, vodama, raslinju, postojećim objektima, parcelama, geodetskim točkama, infrastrukturi i drugim fizičkim strukturama. Geodetski nacrt se radi većinom na temelju podataka iz službene evidencije i podataka pribavljenih na terenu geodetskom izmjerom.

  Geodetski snimak izvedenog stanja obično se izrađuje u mjerilu 1:250, 1:500, a za veće linijske objekte 1:1000 i u sitnijim mjerilima.

  Cijena snimka parcele za projektiranje obiteljskih kuća kreće se od 300 do 1000 eura, ovisno o veličini parcele, količni detalja te pristupačnosti detalju na parceli.

  Stručni savjet tvrtke GEOOPERATIVA d.o.o.


  Prema vašem iskustvu, koliko traje postupak od prvog razgovora do početka gradnje i koji je postupak?

  Ponekad stranke započinju razgovor sa geodetom, ponekad sa arhitektom. U oba slučaja stručna osaba prema prostornom planu ili generalnom urbanističkom planu istražuje što se na kojoj čestici može izgraditi, odnosno za kakve objekte i pod kojim uvijetima se može izdati građevinske dozvole.

  Arhitekt će onda u dogovoru sa strankom razraditi detalje budućeg objekta. Za to će mu poslužiti geodetska situacija stvarnog stanja na koju se ucrtava situacija novog objekta i uvijeti koje izdaju treće strane, plinara, vodovod mup i dr.

  Glavni projekt se predaje u ured za graditeljstvo na izdavanje građevinkse dozvole.

  Investitor po odabiru izvođača i prijavi gradilišta može započeti gradnju. Prvi na terenu su izvođači zemljanih radova i geodeti koji prenose projekt sa papira na teren – iskolčavaju građevinu po projektu.

  Trajanje cijelog postupka od prvog razgovora do početka gradnje može varirati i jako je nezahvalno davati procijene, jer ovisi najviše o raznim institucijama koje moraju izdati uvijete izgradnje bez kojih se projekt nemože završiti.

  Kada svi trebamo geodeta u novogradnji?

  Prije svake novogradnje potrebno je angažirati geodeta, prvo da istraži koje su sve radnje potrebne, a onda u većini slučajeva da napravi mjerenje predmetne lokacije i izradi geodetsku situaciju stvarnog stanja koja će biti podloga za izradu projekta.

  Što trebamo organizirati da se zgrada upiše u katastar?

  Prilikom upisa zgrade u katastar potrebno je prikupiti svu potrebnu dokumentaciju za zgradu ( npr. rješenje o izvedenom stanju, uporabnu dozvolu, arhitektonski snimak ). Sljedeći korak je nazvati geodetsku firmu i dogovoriti sastanak. Na sastanku stranka iznosi sve informacije (katastarska općina, katastarska čestica, dokumentacija) te dogovoria termin izmjere. Nakon što geodetski stručnjak uruči poziv svim nositeljima prava na susjednim česticama izađe na teren i obavi izmjeru. U uredu geodetski stručnjak izrađuje situaciju i usporedi podatke s dokumentacijom koju ima, izrađuje elaborat te pozove stranku na uvid elaboratai potpisivanje izvješća o izrađenim elaboratu. Elaborat se predaje u katastar na pregled i ovjeru.  U katastru nadležni inspektor pregleda elaborat, utvrdi postoji li nedostatak ili greška, po potrebi šalje predmet na ispravak, pa  katastar ovjerava elaborat i šalje rješenje na kućnu adresu svim strankama u postupku. Geodetski stručnjak stranci uručuje primjerak elaborata.

  Što nakon legalizacije?

  Većina ljudi podnjeli su zahtjev i obavili legalizaciju objekata po zakonu o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama, a po plaćanju naknade za zadržavanje nezakonito izgražene zgrade u prostoru  ishodili Rješenje o izvedenom stanju ili skraćeno RIS.

  Dobar dio stranka koje nam se javljaju, a koje nisu informirane misle da su time riješil  imovinsko pravnu situaciju čestice ili barem upisali objekte u katastra i zemljišnu knjigu.

  Za potpuno rješavanje stanja na čestici potrebno je po ishođenju RIS-a napraviti geodetski elaborat.

  Za neke slučajeve potrebno je samo upisati objekt u zemljišnu knjigu, za neke u katastru nisu upisani svi objekti na čestici ili neki djelovi objekta. U nekim sllučajevima će biti potrebno formirati novu građevnu česticu , te po izdavanju rješenja napraviti parcelacijski elaborat prije upisa objketa. Najbolje je da se stranka javi geodetu koji će po uvidu u dokumentaciju i postojeće stanje u katastru i zemljišnoj knizi stranci jasno reći što treba učiniti.

  Hrvoje Novosel dipl.ing.geod., GEOOPERATIVA d.o.o.

  Geodet snima
  Geodet pravi snimak prije novogradnje

  Uređenje međe

  Između ostalog, geodeti obavljaju i postupke uređivanja međa. Prvo pribavljaju sve već postojeće podatke, potom rade izmjere na terenu bez prisutnosti vlasnika. Nakon pribavljenih početnih podataka slijedi očitavanje međe. Na očitavanje su pozvani vlasnici parcele i bliži susjedi. Vlasnik na očitavanju načelno pokazuje smjer, a geodet uspoređuje tu među s međom označenom u katastru. Ako su vlasnici suglasni sa smjerom međe koju je predvidio geodet, onda se tako i nacrta u elaboratu uređenja međe. Ako se vlasnici i susjedi ne slažu i geodet ne može pridobiti sporazum, onda u elaborat mora nacrtati sve predlagane međe. Ako o međi ne može prosuditi ni Geodetska uprava usmenim postupkom, pokreće se sudski spor za sudsko uređenje međa. Cijena uređenja međa ovisi o broju međaša, a obično su troškovi od 150 do 300 EUR, a dodatno možemo pribrojiti još 50 EUR po međašu.

  Označavanje međe

  Označavanje međe obično ide u skladu s prirodno postavljenim međašima, a to također uređuje geodet. Podatke za uređenje međe crpi iz zemljišnoga katastra. S postavljanjem međaša moraju se, naravno, slagati svi vlasnici graničnih parcela. Nakon gotovog postupka, geodet mora poslati oznake u obliku tehničke poruke svim vlasnicima, pa i Geodetskoj upravi. Cijena za označavanje međe je nešto ispod 100 EUR + 50 EUR za svaki uključeni međaš.

  Komasacija

  I komasacija je geodetska usluga. Geodeti zemljišta određenoga područja, često različitih vlasnika, poslože i ponovno razdijele među postojećim vlasnicima tako da svaki dobije koliko je moguće optimalno zemljište. Komasacijom se više oblikuju jednakovrijedne parcele koje omogućuju lakšu upotrebu, pri čemu se čuva veličina i vrijednost. Geodet mora izvesti elaborat komasacije, pogodbu o komasaciji i priložiti izjave svih vlasnika. Pri komasaciji nastanu nove samostalne parcele, pa se mijenjaju i međe parcela. Nove međe je potrebno ponovno označiti u zemljišnom katastru. Cijena komasacija je teže odrediva jer ovisi o tome koliko su velika očitana zemljišta, koliko međaša sadrže i koliko je samih zemljišta.

  Parcelacija

  Parcelacija je postupak kojim geodet združuje pojedinačne susjedne manje parcele ili razdijeli veću parcelu na više manjih. Prije nego se krene s postupkom, moraju biti uređene sve međe postojećih parcela. Nakon postupka, nove međe parcela upisuju se u zemljišni katastar. Slično kao i kod komasacije, i parcelaciju je teško cjenovno odrediti, obično su cijene više od ili jednake 400 EUR.

  Kolčenje objekta

  Geodet mora izvesti ovaj postupak kada klijent želi evidentirati zgradu. Obično taj postupak pokreće vlasnik zemljišta ili investitor gradnje, ako to nije ista osoba. Cijena kolčenja objekta kreće se između 150 i 200 EUR za jednoobiteljski objekt.

  Stručni članak 39295
  Autor: eMajstor.hr

  Da li Vam je članak bio koristan?


  Ideje za uredan dom

  Magazin sa svježim idejama i savjetima naših autora za uređenje doma.

  Imamo 228 izvođača za područje Geodet, geodetske usluge:

  Besplatna usluga
  Tražimo lokalno
  Bez provizija